Członkostwo

DOŁĄCZ DO NAS. WARTO NAS POZNAĆ
 • uczestniczymy w dużych wydarzeniach odbywających się w Bydgoszczy i Polsce
 • organizujemy i uczestniczymy w wycieczkach na budowy
 • uczestniczymy w konkursach o budownictwie
 • organizujemy dla naszych członków cykliczne spotkania integracyjne
 • zrzeszamy wybitnych specjalistów branży budowlanej, studentów IV i V roku oraz młodych inżynierów rozpoczynających kariery zawodowe.

CHCESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM?

Sprawy członkowskie zawarto w III rozdziale (CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI) statutu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zgodnie z jego postanowieniami:

§ 12

PZITB zrzesza:

1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków korespondentów,
4. członków wspierających.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
a) obywatel polski posiadający dyplom inżyniera budownictwa lub świadectwo technika budowlanego,
b) obywatel polski posiadający dyplom wyższej uczelni lub świadectwo technika w specjalności związanej z budownictwem, pracujący w budownictwie,
c) obywatel polski będący studentem co najmniej III roku studiów na wydziałach budownictwa polskich uczelni technicznych,
d) uczeń klasy maturalnej szkoły średniej o profilu budownictwa,
e) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki wykształcenia określone pod lit. a) lub lit. b).
2. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego jest przedstawienie pisemnych rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.

§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Związku, deklarująca gotowość popierania jego działalności i współpracy z nim.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.

Członek wspierający ma prawo do:
1. Udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Oddziału i zebraniu Zarządu na zasadach ustalonych odpowiednio przez Zarząd Oddziału
2. Używania tytułu członka wspierającego PZITB przy nazwie firmy.
3. Udziału w konferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez PZITB
4. Uzyskania rekomendacji PZITB w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych na podstawie przeprowadzonego audytu/wzór wniosku w zał.
5. Korzystania z pomocy PZITB w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu.
6. Korzystania z preferencyjnych warunków reklamowych na naszej stronie internetowej PZITB.
7. Zgłaszania propozycji do programu działania PZITB

Utrata członkostwa wspierającego może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Oddziału PZITB na skutek:
1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału
2. Skreślenia na mocy uchwały Zarządu Oddziału z braku aktywności członka.

Dla członków Oddziału PZITB organizujemy:

 • szkolenia ze zniżką w opłatach
 • możliwość konsultacji i porad prawnych
 • możliwość prenumeraty czasopism wydawanych przez PZITB („Inżyniera i Budownictwo” oraz „Materiały Budowlane”)
 • zniżki za płatne konferencje organizowane przez PZITB.

Składki członkowskie:

 • wysokość składki członkowskiej Oddziału PZITB: 8 zł/miesiąc
 • studenci są zwolnieni z opłaty składek
 • emeryci i renciści płacą 50% składki: 4 zł/miesiąc
 • członkowie powyżej 75-go roku życia są zwolnieni z opłaty składek.

Chcesz do nas dołączyć? To proste… Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją, podpisz i wybierz sposób jej dostarczenia:

 • zeskanuj lub zrób jej zdjęcie i wyślij e-mailem (pzitbbydg@outlook.com)
 • prześlij pocztą (PZITB Oddział w Bydgoszczy, ul. B.Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz)
 • przynieś do naszego biura (wtorki i czwartki 13.00-17.00, pokój nr 108, ul. B.Rumińskiego 6, Bydgoszcz)
Pobierz deklarację członkowską Pobierz deklarację członka wspierającego Pobierz wniosek o udzielenie rekomendacji PZITB
Deklaracja członkowska Deklaracja członka wspierającego Wniosek – rekomendacja PZITB

CZŁONKOWIE PZITB ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY