Zarys historyczny

 1. Początki zrzeszenia się środowiska budowlanego
  Bydgoszcz stała się wolna od zaborcy pruskiego 20 stycznia 1920 r. W rok później, 16 stycznia 1921 r., na spotkaniu bydgoskich inżynierów postanowiono powołać Stowarzyszenie Techników Polskich w Bydgoszczy. Zamierzenia zrealizowano 23 stycznia 1921 r., co potwierdza zapis w „Dzienniku Bałtyckim”. Członkami założycielami tej organizacji byli inżynierowie: Siemiradzki, Regamy, Tomczycki, Wiedkoński, Raciniewski, a pierwszym prezesem został inż. Oziębło.
  Od sierpnia 1945 r. do lipca 1946 r. działa bardzo aktywnie reaktywowane Stowarzyszenie Techników Polskich, skupiające inżynierów i techników wszystkich branż. Od sierpnia 1946 r. do września 1947 r., po przemianowaniu Stowarzyszenia na Oddział Pomorski Naczelnej Organizacji Technicznej, inżynierowie i technicy budownictwa tworzą w tej organizacji samodzielną grupę, gdyż Oddział Pomorski NOT kierowany był przez aktywistów budownictwa z prof. inż. Tylborem jako przewodniczącym Oddziału NOT w Bydgoszczy.
 2. Utworzenie Oddziału PZITB w Bydgoszczy
  Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 10 maja 1948 r. przyjęto obecną nazwę Związku.
  Staraniem Oddziału w roku szkolnym 1947/1948 powstało przy Państwowych Średnich Szkołach Technicznych w Bydgoszczy Wieczorowe Liceum Budowlane, zaś w 1949 r. został utworzony XIII Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Odbudowy w Bydgoszczy.
  W dniach 14-15 czerwca 1948 r. w Warszawie odbył się I Organizacyjny Zjazd Delegatów PZITB, na którym Oddział Pomorski PZITB reprezentowali: W.Miller, L.Zarzycki, J.Buchwald.
  Rozwijający się prężny Oddział PZITB w Bydgoszczy został zaszczycony przez Zarząd Główny PZITB organizacją VII-go Walnego Zjazdu Delegatów PZITB w Bydgoszczy, przy udziale 400 delegatów z całego Kraju. Zjazd ten uchwalił nowy Statut PZITB. Gwarantował on PZITB daleko posuniętą samodzielność i nawiązywał do najbardziej postępowych tradycji ruchu stowarzyszeniowego. Zasadnicze założenia ówczesnego Statutu to:

  • uznanie oddziałów terenowych za podstawowe jednostki (ogniwa) w strukturze organizacyjnej Związku, zwiększenie ich samodzielności i wprowadzenie do Składu osobowego Zarządu Głównego – przedstawiciela każdego oddziału;
  • podkreślenie potrzeby większej dbałości o sprawy bytowe członków (utworzenie Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej);
  • członkami zwyczajnymi Związku mogą być tylko inżynierowie i technicy budowlani.

W 1956 r. Oddział przyjął opiekę nad działalnością Klubu Techniki i Racjonalizacji w Bydgoszczy. Do końca 1957 r. zakończona została akcja weryfikacyjna, w wyniku której Oddział na dzień 1 stycznia 1958 r. liczył 551 członków (288 inżynierów, 263 techników budowlanych) oraz 42 członków nadzwyczajnych.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w kwietniu 1959 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału, którego przewodniczącym został Jerzy Falkowski.

W 1962 r. stan liczbowy Oddziału wynosił już 842 osoby, w 1963 r. – 1036 osób, zaś w 1975 r. było już 1512 osób, zrzeszonych w 45 kołach zakładowych. Na skutek reorganizacji naszego Oddziału w 1975 r. do Oddziału Toruńskiego odeszło 11 kół zakładowych tak, że pod koniec 1980 r. stan ilościowy członków naszego Oddziału wynosił 1282 osoby. Nastąpiło też utworzenie Oddziału we Włocławku.

Przy Oddziale utworzony został Zespół Rzeczoznawców Budowlanych – Grupa Nr 10 ZG PZITB w Bydgoszczy.
Oddział był organizatorem różnych konkursów m.in. Turnieju Wiedzy Budowlanej, któremu przewodniczył Kol. Jerzy Szubski. W nagrodę laureaci tego konkursu popłynęli promem PLO do Szwecji.

Corocznie, wspólnie z władzami wojewódzkimi, Oddział Organizował „Dzień Budowlanych”. Każdego roku Odział włączał się w obchody Bydgoskich Dni Techniki, organizowane przez BDT NOT.
Zarząd Oddziału realizował swoją działalność poprzez pracę 13-tu komisji problemowych obejmujących swoim zasięgiem wszystkie dziedziny działalności PZITB, do komisji nauki włącznie, której przewodniczył prof. ATR dr hab.inż. A.Podhorecki.

W latach 90-tych nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Oddziału, a Międzyzakładowy Klub Techniki I Racjonalizacji Budownictwa stał się samodzielna jednostką. Dyrektorem MKTRB była inż. Dantuta Świtalska, a głównym jego zadaniem była działalność na rzecz rozwoju ruchu wynalazczego.

W kwietniu 1991 r. Oddział uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany w Ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Oddział powołał w kwietniu 1994 r. Komisję Rekomendacji dla firm budowlanych i wykonawczych i projektowych. Owocem działania tej Komisji było odpłatne przeprowadzenie postępowań proceduralnych i wydanie świadectw rekomendacyjnych. Zapotrzebowanie na tę usługę trwało jednak krótko i w następstwie tego Komisja przestała istnieć.

Zarys działalności Zarządu Oddziału PZITB w kadencji 2012-2016

Poza działalnością statutową Oddział w ramach działalności gospodarczej organizował:

   • kursy BHP – szkolenie podstawowe, okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych w zawodach ogólnobudowlanych,
   • kursy BHP – dla pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim,
   • kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
   • kursy BHP i ergonomii, szkolenia okresowe dla pracowników nadzoru budowlanego, kierowników budów, projektantów i samodzielnych pracowników inżynieryjno-technicznych.

Wykłady na tych szkoleniach prowadzili specjaliści – inżynierowie z długoletnim stażem pracy, doświadczeniem zawodowym, o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

W latach 2012-2015 nasi członkowie – rzeczoznawcy budowlani opracowywali opinie i ekspertyzy na zlecenie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Poprzez prowadzenie działalności gospodarczej możemy utrzymać działalność statutową oraz obsługę administracyjną naszego biura. Zarząd Oddziału organizował dla członków 3-4 zebrań ogólnych corocznie, o różnej tematyce, popularnonaukowej, rekreacyjnej czy rozrywkowej.

Każdego roku organizowane były spotkania gwiazdkowe, wyjścia na występy artystyczne i spektakle do Filharmonii i Opery, oraz tradycyjnie uczestniczyliśmy w spektaklach sylwestrowych w Operze. Byliśmy na wyjeździe szkoleniowo turystycznym szlakiem prof. Hoffmana, byliśmy na wyjeździe integracyjnym Kanałem Ostródzko – Elbląskim, zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Międzyrzecza – zwiedzanie poniemieckich fortów. Corocznie w karnawale organizujemy imprezy o charakterze rozrywkowym.

Tradycja naszego Oddziału – od kilku lat – jest wyjazd rekreacyjno-integracyjny na grzybobranie w Bory Tucholskie zakończony Biesiadą w Leśniczówce z pieczeniem dziczka na rożnie. Przy suto zastawionych stołach wyrobami regionalnymi uczestnicy przy wtórze akordeonu śpiewają pieśni biesiadne.

Jako Oddział uczestniczymy w corocznych obchodach Bydgoskich Dni Techniki. Komisja złożona z naszych członków ocenia prace techniczne do nagród NOT oraz prace dyplomowe uczniów Techników Budowlanych, a także przyznaje nagrody i dyplomy za najlepsze prace.

Uczestniczyliśmy w uroczystościach jubileuszowych bratnich stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w BDT NOT, na które byliśmy zapraszani.

Braliśmy udział w spotkaniach Makroregionu Północnego PZITB, który skupiał Oddziały PZITB: Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Elbląg, Płock, Słupsk, Olsztyn, Białystok, Toruń. Nai członkowie reprezentują nasz Oddział również na zewnątrz stowarzyszenia, np. Kol. Andrzej Myśliwiec działa w Bydgoskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Kol. Danuta Świtalska jest członkiem jury Olimpiady Wiedzy o Budownictwie o zasięgu wojewódzkim, która odbywa się w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Bydgoszczy.

Kol. Danuta Świtalska od kilku kadencji jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Nasi członkowie działaja również prężnie w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Sa to Kol. Andrzej Myśliwiec, Grażyna Staroń, Franciszek Szypliński, Andrzej Mańkowski, Jacek Kołodziej, Renata Staszak, Henryk Pączek.

Aktualnie Oddział liczy 120 członków przy czym w znacznej większości są to członkowie Koła Młodych. Na spadek stanu ilościowego członków naszego Oddziału wpłynęło niewątplwie utworzenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W 2013 r. powstało w naszym Oddziale koło Młodej Kadry, które obecnie skupia 57 osób. Przewodniczącym Koła został dr inż. Jarosław Górecki. Koło nawiązało już współpracę z innymi Kołami Młodej Kadry w kraju.  Koło Młodych PZITB prowadzi własną stronę internetową, na której prezentuje swoją działalność

« z 5 »